Học tập

THÁI HẬU HIỂN ĐỨC, MẪU CHÚA BÌNH AN

THÁI HẬU HIỂN ĐỨC, MẪU CHÚA BÌNH AN

THÁNG GIÊNG NĂM NGUYÊN PHONG THỨ TÁM (NĂM 1085), Tống Thần Tông 38 tuổi đột nhiên bị ôm nặng. Quần thần tế bái thiên địa cầu khấn tông miếu xã tắc để Hoàng đê khỏi bệnh, nhưng không có hiệu quả. Bệnh tình của Thần Tông ngày một nặng. >>Khóa luyện thi violympic toán 4

Tể tướng, trọng thần vào cung vấn an đều thỉnh cầu Hoàng đê lập người thừa kế, đồng thời mời Thái hậu thính chính. Thần Tông lúc đó đã quá yếu, không nói được, chỉ gật đầu. Tống Thần Tông có 14 người con. Tám người đầu đều chết sốm. Trong sáu người còn lại, Triệu Dụng là trưởng được phong Diêu An Quận vương, lúc đó mói 10 tuổi.>>Chia sẻ tài liệu hay xem tại đây

Việc chọn người thừa kê vẫn chưa quyết định. Hoạn quan Hình Nộ muôn cầu vinh, yết kiến Tể tưống Thái Xác, nói:

  • Nước có vua đã trưởng thành mới là phúc của xã tắc, cớ sao công công không chọn một trong hai vương công là Gia Vương và Kỳ Vương để thừa kế Hoàng vị, vừa bảo toàn gia đình lại làm yên nước nhà. Chẳng phải vẹn toàn đôi đường sao?

Thái Xác do dự:

  • Ông nói có lý, nhưng không biết ý Thái hậu thê nào?

Hình Nộ đáp:

  • Nhị vị Vương gia Gia Vương, Kỳ Vương đều là cốt nhục của Thái hậu. Mẫu tử tình thâm vốn là lẽ thường, công công còn điều gì phải đắn đo?

Thái Xác vui vẻ đáp:

  • Chuyện này có thể làm được, nhưng phải thương lượng với người nhà Thái hậu đã, để tránh phiền phức.

Hình Nộ vội đáp:

  • Để tôi đi thăm dò ý bọn họ. Đảm bảo mã đáo thành công!

Hình Nộ cáo từ ra về, lập tức đến nhà Cao Công Hội là cháu Cao Thái hậu. Cao Công Hội đón vào nhà, đôi bên hàn huyên một hồi, Hình Nộ vội nói thầm vào tai Công Hội ý định của mình. Công Hội lắc đầu, Hình Nộ khuyên:

  • Diêu An Vương còn nhỏ, sao bằng nhị vị Vương gia? Vả lại nhị vị Vương gia vốn được khen là hiền đức cơ mà.

Công Hội đáp:

  • Việc này không thể được, lẽ nào công công muốn gieo họa cho nhà họ Cao chúng tôi ư?

Hình Nộ thất vọng quay về. Hai vị Gia Vương, Kỳ Vương đều là em ruột của Hoàng đế Tống Thần Tông, đều do Thái hậu Cao Thị sinh ra. Thần Tông lâm bệnh, hai vị Vương gia cũng vào cung vấn an. Cao Thái hậu có ý đề phòng, lệnh cho hai người không phải thường xuyên vào cung. Đồng thời lệnh cho hoạn quan Lương Duy Giản chê một bộ hoàng bào dùng cho trẻ 10 tuổi.

Hình Nộ, Thái Xác không cam lòng, tiếp tục hợp mưu, vạch kê hoạch khi Tể tưâng Vương Khuê vào cung vấn an Hoàng đế, họ sẽ ngầm dùng kiếm khách đe dọa buộc Vương Khuê phò Vương gia lên ngôi, nếu phản đối sẽ chém đầu. Nào ngò Vương Khuê có quý nhân phù trợ, đã sớm vào cung nghị bàn cùng Thái hậu lập con trưởng của Tống Thần Tông là Diêu An Quận vương làm người kê thừa Hoàng vị. Thái Xác đã đi chậm một bưóc. Ngày 1 tháng 3 truyền ý chỉ của Thần Tông Hoàng đế, lập Diêu An Quận vương làm Thái tử, đổi tên là Húc. Thái hậu Cao Thị cũng tham dự triều chính đại sự. Năm ngày sau Thần Tông qua đòi mổi 38 tuổi. Thái tử Húc theo di chiếu lên ngôi Hoàng đế, tôn Cao Thái hậu là Thái hoàng Thái hậu, tôn Hoàng hậu Hướng Thị là Hoàng Thái hậu, tôn mẹ đẻ Đức phi Chu Thị làm Hoàng Thái phi. Đó chính là Triết Tông hoàng đế.