Học tập

Tiên chúa với các vị Thánh Bất tử

Tiên chúa với các vị Thánh Bất tử

Khi Liễu Hạnh tung hoành đ núi Sòng, vua quan bị thất bại nhiều lần, phái tìm vào làng Tứ Minh (nơi thò các vị thánh Nội đạo tràng) nhờ ba ồng cứu viện. Mấy vị thánh đã giúp vua  Lê      chúa

Trịnh, lập mẹo đánh thắng đưọc Liễu Hạnh. Sau những                 ngày     đại

chiến kinh hoàng khủng khiếp ó núi Sòng, Tiền quân Thánh đã bắt dược Liễu Hạnh. >>Khoá luyện thi violympic toán 4

Nhưng cá vua và Tam thánh củng không xủ phạt được. Đức Phật Bà Quan Ằm đã hiện ra, giái cứu cho công chứa con gái của Ngọc Hoàng. Tam Thánh thắng trận trồ về, Liễu Hạnh vẫn được phong thần, ten là Mã Hoàng cồng chúa rồi Chc Thắng đại vương. Nhúng đền thò chứa Liễu được xây dựng lại

>>Xem thêm góc học tập tại đây

Cồng trinh san định cuối cùng về Thánh Mau Liễu Hạnh là Tiên phá dịch ìục cứa tiến sỹ Kiều Oánh Mậu, một nhà nho có uy tín đương thài, soạn năm Duy Tân thứ tu (1905) [1]. Tiên phả dịch ìục dài 775 câu thể thơ lục bát (6/8), có thế được coi là đầy đủ nhất, soạn trên cơ sỏ tổng hợp các truyền thuyết dân gian và các vãn bán của các nhà nho, kế cả văn bản Vân Cát thần nữ của Đoàn Thj Điểm. Toàn bộ Tiên phả dịch ìục được phân ra thành 24 đoạn, được tác giả đặt ten từng đoạn :

 • Mớ đầu : Tiên chúa vói các vị Thánh Bát tủ
 • Đoạn 2 : Bị buộc rời khói thiên đình
 • Đoạn 3 : Tiên Chúa giáng sinh
 • Đoạn 4 : Tiên chúa trưởng thành
 • Doạn 5 : Tròi sinh đôi lứa
 • Đoạn 6 : Buồng hương sóm tối
 • Đoạn 7 : Tưóing nhớ những ngày khó nhọc
 • Đoạn 8 : Dạo choi nơi danh thắng
 • Đoạn 9 : Gặp xú gíả ỏ chùa Thiên Minh
 • Đoạn 10 : Liên ngâm ớ Hồ Tây
 • Đoạn 11 : Hiển linh ớ Phố Cát

 

 • Đoạn 12 : Chứng tích Sùng Sơn
 • Đoạn 13 : Tam cung phụng chỉ
 • Đoạn 14 : Đức Phật Thế Tốn ra tay cứu cáp
 • Đoạn 15 : Quy Phật Tuyết San
 • Đoan 16 : Quy Pháp ớ Tù Minh
 • Đoạn 17 : Lóng yêu nước của Tiên Chúa
 • Đoạn 18 : Bản Triều gia ân
 • Đoạn 19 : Niệm Phật ỏ Hương Son
 • Đoạn 20 : Niệm Phật ỏ Tù Minh
 • Đoạn 21 : Tiên Hưong rộng mờ
 • Đoạn 22 ; Làng Tiên dại hội
 • Đoạn 23 : Linh nghiệm Nam Kỳ
 • 24 : Tổng kết trước sau

Như đã nổi ỏ trên, Tiên phả dịch lục là bản san định thần tích dầy đủ nhát của Thánh Mầu Liễu Hạnh. Ngoài nhiỉng sự kiộn mà Vân Cát thần nữ đã miêu tả thì Kiều Oánh Mậu dă bổ sung các sự kiện sau này hay bản thân tác giá Vân Cát thần nử đã cố ý bỏ qua, như sự kiện cuộc chiến Sòng Sơn giửa Liễu Hạnh côníỊ chúa với các đạo sỹ dòng Nội đạo tràng, Liễu Hạnh công chúa quy y Phật Bà Quan Ầm, cái cớ đế lý giải hiện tường thâm nhập giứa Phật giáo ngoại lai với tín ngưỡng dân gian, tạo ra một mô thúc tôn thò “tiền Phật hậu thánh”, một nét đặc sắc nhắt cúa Phật giáo ổ miền Bắc Việt Nam..

 • Trong kho tàng tư liệu về Thánh Mầu Liễu Hạnh, gần dây các nhà nghiên CIỈU đâ quan tâm nhiều tói các nguồn tư liệu gia phả, ngọc phá của dòng họ Trần, họ Lê. Đó là cuốn Vân Cát Lê gia ngọc phd, tác giá cuốn ngọc phẩ này là nguyền Quốc Trinh (Nguyễn Quốc Khôi), người làng Nguyệt Ánh huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, ông đỗ trạng nguyên nãm 1659, bia cùa ông vần còn ó Nguyệt Ánh, Thanh Trì. ông dã chép gia phá cho dòng họ Lê ở Vân Cát. Ván Cát Lê gia ngọc phả vào năm Vĩnh Tự thứ
 • trước khi ông dỗ trạng nguyên, dài 11 trang, lưu giữ ỏ thư viện Viện Hán Nôm, số hiệu A. 3181.

 

Theo bản ngọc phả này thì khoảng thế ký XVI, có nguời con trai thư 5 của vua Lê, có lê là Lẽ Chiêu Tông hay Lê Tứ Vĩnh. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê thì Lê Tư Vĩnh lánh về thôn Vân Cát, xă An Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định), ông lấy vọ là bà Trần Thị Thục, sinh được con trai là Lô Tư Thắng. Lê Tư Thắng lấy vợ là Trần Thị Tự, sinh được con gái là Giáng Tiên, tức Liễu Hạnh. Giáng Tiên mát khi còn ít tuổi, ngày hóa là 3 tháng 3. Lê Tư Thắng lấy gia tài, ruộng vườn cứng cho dán làng để cúng hậu cho Giáng Tiên. Đó là vào năm Gia Thái thư 5, đòi Lè Thế Tông (1577). Như vậy ỏ đây có sự ăn khớp giứa ngọc phả và ghi chép cúa Đoàn Thị Điểm trong Truyền kỳ tân phả, về ngày sinh của Giáng Tiên 1557 và mất năm 21 tuổi Cần ghi nhận thêm là năm 1939, Tống đốc Thanh Hóa khi tu sủa dền Sòng đã tìm thấy bản gia’phả bằng đồng có nội dung như dã nói ỏ trên.

Ncu bán gia phả này là một tư liệu xác thực thi Giáng Tiên – Liễu Hạnh là một nhân vật có thực, có dòng dõi hoàng tộc nhà Lê, sinh ra từ đất Vân Cát, có ngày sinh tháng đc, có mồ má sau khi mất (nay là ngôi mộ Thánh Mầu ỏ Phủ Dày, do Nam Phương Hoàng hậu bỏ tiền xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX). Sau này, trong một môi trường xã hội Víột Nam thế ký XVII-XVIII, Giáng Tiên đã hiến linh và hóa thành Liễu Hạnh công chúa, rồi Thánh mẫu Liễu Hạnh một cách tạo thần mang tính Phương Đông, giống như Thiện Hậu Thánh Mẫu thời nhà Tống ớ Trung Quốc.